Lyle Ashton Harris, Man and Woman #2
Man and Woman #2
Lyle Ashton Harris
1987